Trang Mẫu

?ây là m?t trang m?u. Nó khác v?i m?t bài blog b?i vì nó s? là m?t trang t?nh và s? ???c thêm vào thanh menu c?a trang web c?a b?n (trong h?u h?t theme). M?i ng??i th??ng b?t ??u b?ng m?t trang Gi?i thi?u ?? gi?i thi?u b?n thân ??n ng??i dùng ti?m n?ng. B?n có th? vi?t nh? sau:

Xin chào! Tôi là ng??i giao th? b?ng xe ??p vào ban ngày, m?t di?n viên ??y tham v?ng vào ban ?êm, và ?ây là trang web c?a tôi. Tôi s?ng ? Los Angeles, có m?t chú cho tuy?t v?i tên là Jack, và tôi thích u?ng cocktail.

…hay nh? th? này:

Công ty XYZ Doohickey ???c thành l?p vào n?m 1971, và ?ã cung c?p ?? dùng ch?t l??ng cho công chúng k? t? ?ó. N?m ? thành ph? Gotham, XYZ t?o vi?c làm cho h?n 2.000 ng??i và làm t?t c? nh?ng ?i?u tuy?t v?i cho c?ng ??ng Gotham.

Là ng??i dùng WordPress m?i, b?n nên truy c?p trang qu?n tr? ?? xóa trang này và t?o các trang m?i cho n?i dung c?a b?n. Chúc vui v?! nike air max 90 damen nike air max 90 damen